Saytın ümumi statistikası:

Saytda məqalələrin sayı - 5,138
Saytda ismarıcların sayı - 0

Arxiv

Sayğac:

Ziyarətçilərimiz:

Flag Counter
 • 28Yan
  Ədəbiyyat 2021-ci İL- “NİZAMİ GƏNCƏVİ İLİ” üçün şərhlər bağlıdır

                                                                                          HÜMANİST MÜTƏFƏKKİR

  2021-ci il dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. Söz və fikir ustadının zəngin yaradıcılığının müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq: “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2021-ci ili Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi ili” elan etmişdir.
  Nizami Gəncəvi irsi sonsuz bir ümmanı xatırladır. Adı dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə qızıl hərflərlə yazılmış beş qüdrətli sənətkardan biri olan Nizaminin “Xəmsə”si Şərqi və Qərbi əsrlər boyu məftun etmişdir. Hələ sağlığında “Şeyx Nizami” kimi tanınan, intibah dövrünün ən qüdrətli sənətkarı sayılan şairin zəngin yaradıcılığı qədim tarixə malik Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında yeni parlaq mərhələdir. Nizami elə bir könül şairidir ki, heç bir xələfi onun mütəfəkkir zirvəsinə yüksələ bilməmişdir. Onu 880 ildən bəri dünya xalqlarına sevdirən əsərlərində təbliğ olunan mütərəqqi ideyalardır. Şairin əsərlərində insanın duyğu və düşüncələri, gördüyü əməllər əsas yer tutur. Nizami Gəncəviyə görə insan yer kürəsini öz əməlləri ilə bəzəmək, xeyrxahlıq etmək üçün yaranmışdır.
  Onun əsərlərindən “həmişə türk qoxusu gəlsə də” (H.Araslı) bütün başqa xalqlara da hörmət və məhəbbətlə yanaşmışdır.
  Hümanist və beynəlmiləlçi olmaqla yanaşı, Nizami eyni zamanda böyük vətənpərvərdir. Vətəni müqəddəs bir anlayış kimi qəbul Daha ətraflı »

 • 28Yan
  Ədəbiyyat ŞƏRQİN BÖYÜK DÜHASI üçün şərhlər bağlıdır

  Bütün Şərqin böyük dühası İlyas Yusif oğlu Nizami Gəncə şəhərində dünyaya göz açmışdır. O, həm vətəni Azərbaycanda, həm də bütün dünyada böyük bir mütəfəkkir kimi şöhrət tapmışdır.
  İqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf edən Gəncə şəhəri həmin dövrdə “Azərbaycan Atabəyləri” adlanan Eldənizlər tərəfindən idarə olu-nurdu. İpək yolunun bu şəhərdən keçməsi Gəncənin daha da inkişaf etməkdə, mədəni mərkəzə çevrilməsində mühüm rol oynamış və Nizami bunu öz əsərlərində aşkar surətdə əks etdirmişdir. Gəncədə Qərb və Şərq mədəniyyəti birləşirdi. Nizaminin əsərlə-rindən məlum olur ki, o hər iki mədəniyyətə dərindən bələd olmuşdur. Dahi şairin həyatı haqqında daha dolğun və dürüst məlumatı elə onun öz əsərlərindən almaq mümkündür.
  Əsərlərindən öyrənirik ki, Nizami dövrünün əsas dini və dünyəvi elmlərini dərindən bilən alim olmuş, “həkim Nizami” adlandırılmışdır. Ömrü boyu Gəncədə yaşamış Nizami öz doğma dili ilə yanaşı fars, ərəb eləcə də bir sıra digər dilləri dərindən öyrənmiş, ömrünün sonuna qədər tarixi, fəlsəfi, coğrafi, ədəbi əsərlər mütaliə etmişdir. Aldığı təhsil dilinə uyğun olaraq Nizami Gəncəvi bütün əsərlərini fars dilində yazmışdır.
  Saraylarda hökmdarların himayəsində yaşamaqdan imtina edən şair bir çox hökmdarlarla əlaqə saxlamışdır. Poemalarını, bəzi şeirlərini dövrünün ayrı-ayrı hökmdarlarına yazmış, onlara hədiyyə kimi göndərmişdir. Daha ətraflı »

 • 18Yan
  Ədəbiyyat 2021-ci il “NİZAMİ GƏNCƏVİ İLİ”DİR üçün şərhlər bağlıdır

  Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
  2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gən-cəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur.
  Dövlətimizin başçısı qüdrətli söz və fikir ustadının insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu ili ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli” elan edib.
  Nazirlər Kabinetinə “Nizami Gəncəvi İli” ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirmək tapşırılıb.
  Sərəncamda deyilir ki, dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir.
  Nəhəng sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünəməxsus layiqli yerini qoruyub saxlamaqdadır.
  Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə yaşayıb yaradaraq, Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və bədii-estetik düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini də məhz burada ərsəyə gətirib. Daha ətraflı »

 • 18Dek
  Ədəbiyyat GƏRAYLILAR üçün şərhlər bağlıdır

                                                                                                                                                                                                 ƏLİ QURBANOV

  Qurbanov Əli Əkbər oğlu 1964-cü ildə Kəlbəcər rayonunun Babaşlar kəndində anadan olub.
  1981-ci ildə orta təhsilini başa vurub. 1981-1986-cı illərdə Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda ali təhsilə yiyələnib.
  31 ildir ki, Tərtər rayonunun Bəyimsarov kəndinin icra nümayəndəliyində çalışır. Ailəlidir, 2 övladı var.                                                    

                                                                          DAĞLAR

  Ömur kecdi bir an kimi,

  Necə doldum yaşa, dağlar?

  Yazdan, yaydan kam almadım,

  Nə tez çatdım qışa, dağlar?

  Əli, yar bildin qibləni,

  Məni yıxdı hicran qəmi.

  Olmadın könül həmdəmi,

  Mən gedirəm, yaşa, dağlar!

   

  Qəlbim sevinclə dolmamış,

  Sevgidən ilham almamış,

  Yar qəlbinə yol salmamış

  Bəla gəldi başa, dağlar.

   

 • 18Dek
  Ədəbiyyat SƏN SEVSƏN DƏ üçün şərhlər bağlıdır
  Dünya içrə bir dünyam var,

  Mən görürəm, kimsə görmür.

  Yarı abad, yarı tar-mar,

  Hey sokurlər, kimsə hörmür.

  Saxta sevgi, saxta ilqar,

  Tükənib inam-etibar.

  Yar yerinə sevilir var,

  Varlıda eyib görünmür.

   

  Əcəl ovçu, insan bir ov,

  Tutacaqdı, ha qaç, ha qov.

  Qurar tələ, atar tilov,

  Vaxt, fürsəti əldən vermir.

   

  Cəfa çəkdin çox nadana,

  Nə anladı, nə də qana.?!

  Əkbəroğlu, bu zamana

  Sən sevsən də, səni sevmir.

   

 • 18Dek
  Ədəbiyyat DƏRDİ VAR üçün şərhlər bağlıdır
  Sən düşünmə dərdsiz insan,

  Hər bir kəsin öz dərdi var.

  Çoxdu dərdi dərd qananın,

  Qanmazın qanmaz dərdi var.

  Kiminin var bala dərdi,

  Kimə verib bəla dərdi.

  Çəkən verir yola dərdi,

  Çəkməyənin saz dərdi var.

   

  Dərd var, sinələr dağlayır,

  Dərd var, görənlər ağlayır.

  Kiminsə dərdi çağlayır,

  Kimi anlamaz, dərdi var.

   

  Əli, dərdi de qanana,

  Açma dərdin hər nadana.

  Ocaq demə hər yanana,

  Ocağın da köz dərdi var.

   

  İnsan var ki, nəfdi dərdi,

  İnsan var ki, kefdi dərdi.

  Kiminin sevməkdi dərdi,

  Sevənin də naz dərdi var.

   

 • 18Dek
  Ədəbiyyat BELƏ YARANIB BU CAHAN üçün şərhlər bağlıdır
  .Dünyadan doymam deyəni

  Dünya elə doyurur ki!…

  Heç vaxt ayrılmam deyəni,

  Bircə anda ayırır ki!…

  Belə yaranıb bu cahan,

  Az olar dərdinə yanan.

  Sənsiz ölləm – deyən canan,

  Sənsiz elə ovunur ki!…

   

  Sərvətinə çalışanı,

  Kəsakəslə danışanı,

  Güntək yanıb-alışanı,

  Məzar elə soyudur ki!…

   

  Qurbanlının budu sözü,

  Hər kəsə xoş gələr özü.

  Dünyadan doymayan gözü,

  Torpaq elə doyurur ki!.

   

   

 • 18Dek
  Ədəbiyyat DAĞLARIMA üçün şərhlər bağlıdır
  Yollarıma səd çəkilib,

  Gedəmmirəm dağlarıma.

  Dağ üstündən dağ çəkilib,

  Dözəmmirəm dağlarıma.

  Darıxmışam köksün ücün,

  Ayrılıqda çoxdu suçum,

  Məni bağışlamaq üçün

  Yalvarıram dağlarıma.

   

  Nə müddətdir aralıyam,

  Qəlbi param-parçalıyam.

  Soruşanda haralıyam?

  Üz tuturam dağlarıma!

   

  Əkbəroğlu, keçir zaman,

  Qovuşmağa varmı güman?!

  Öləm, qoynunda uyuyam –

  Qonaq olam dağlarıma.

   

 • 18Dek
  Ədəbiyyat BU DÜNYADA üçün şərhlər bağlıdır
  Bu gün varsan, sabah yoxsan,

  Bu dünyada, bu dünyada.

  Sən ki, beşgünlük qonaqsan,

  Bu dünyada, bu dünyada.

  Eşqin, sevgin tükənəcək,

  Ömür də sona yetəcək,

  Kimsə səni yad edəcək,

  Bu dünyada, bu dünyada.

   

  Bezərsən, küsdü bilməzsən,

  Yığarsan, bəsdi bilməzsən.

  Bu nə həvəsdi?! Bilməzsən,

  Bu dünyada, bu dünyada.

   

  Sevinci az, kədəri çox,

  Xeyiri az, zərəri çox.

  Bir gün də Əli olar yox,

  Bu dünyada, bu dünyada.

   

  Şöhrətinə aldanarsan,

  Əzabına qatlanarsan.

  Məzarda üryan yatarsan –

  Bu dünyada, bu dünyada.

   

 • 18Dek
  Ədəbiyyat KİŞİLƏR üçün şərhlər bağlıdır
  Yeriniz yaman görünür,

  Hardasız, yaxşı kişilər?!

  Ayırın haqqı nahaqdan,

  Ay elin naxışı kişilər!

  Gədələr meydan alıbdı,

  Dünyanı qana salıbdı.

  Sizsiz dunya qaralıbdı,

  İldırım çaxışı kişilər,

  Hardasız, yaxşı kişilər?!

   

  Yetən özün bilən sayır,

  Amma fitnə-fəsad yayır.

  Gəl nahaqdan haqqı ayır,

  Ay elin baxışı kişilər,

  Hardasız, yaxşı kişilər?!

   

  Eşidən yox bir-birini,

  Bilən yoxdu öz yerini.

  Əkbəroğlu, yaz şeirini,

  Oxusun yaxşı kişilər,

  Hardasız, yaxşı kişilər?!